โครงการสนองแนวพระราชดำริ

โครงการสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านวิชาการ Thai-CERN โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ภาควิชาฟิสกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

continue reading »