ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

ปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สำหรับการนำไปใช้งานของเกษตรกร รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งช่วยลดการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดัน และสนับสนุนให้มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป

continue reading »