ประเทศไทยมีการเพาะปลูกพืชหลายชนิด ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมีศัตรูพืชหลายชนิดก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นต้องใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

ซึ่งเมื่อใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ศัตรูหลายชนิดสามารถพัฒนาการดื้อต่อสารเคมีเหล่านั้น ทำให้ต้องเพิ่มปริมาณการใช้และการนำเข้าสารเคมี เพื่อกำจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพต่อผู้บริโภคและเกษตรกร การป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยชีววิธี โดยใช้ชีวภัณฑ์จากจุลินทรีย์ เช่น รา แบคทีเรียและไวรัส เป็นปัจจัยทางเลือกหนึ่ง ที่สามารถลด หรือทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม สำหรับการนำไปใช้งานของเกษตรกร รวมทั้งมีการพัฒนาต่อยอดผลิตจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ซึ่งช่วยลดการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช นอกจากนี้ ภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดัน และสนับสนุนให้มีการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศ ให้มีความปลอดภัยและยั่งยืนต่อไปชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ช่วงที่ 1)


ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชเพื่อการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน (ช่วงที่ 2)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,