พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน มันสำปะหลังเพื่อชุมชน

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีของ สวทช. ร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้น

continue reading »