สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ขยายผลการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังสู่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีของ สวทช. อาทิคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อม การขยายท่อนพันธุ์ปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการใช้สารชีวภัณฑ์กำจัดแมลงศัตรูพืช ร่วมกับเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ส่งผลให้ผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังพิรุณ 4 สายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ซึ่งให้ผลผลิตหัวสดสูง ปริมาณไซยาไนด์ต่ำ เหมาะสำหรับเป็นพันธุ์อุตสาหกรรมและพันธุ์รับประทาน แปรรูปเป็นแป้งฟลาวปราศจากกลูเต็นซึ่งใช้ทดแทนแป้งสาลีในการทำเบเกอรี่ เช่น มันแผ่นอบกรอบ บราวนี่ หรือมันบอลได้ ถือเป็นการยกระดับการแปรรูปมันสำปะหลังให้มีมูลค่าสูงขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , ,