ตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่มีความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง จาการปนเปื้อนแหล่งน้ำ

ผลงาน ตรวจวัดคุณภาพน้ำในพื้นที่มีความเสี่ยงโรคไตเรื้อรัง จาการปนเปื้อนแหล่งน้ำ โดย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง และ ดร.กันตพัฒน์ จันทร์แสนภักดิ์ กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.

continue reading »