นาโนเซ็นเซอร์เพื่อวิเคราะห์สารปนเปื้อนในแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เป็นนาโนเซ็นเซอร์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สารปนเปื้อน ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโรคไตเรื้อรัง ซึ่งได้แก่ เหล็ก และฟลูออไรด์ รวมทั้งยาปราบศตรูพืช เช่น พาราควอท และไกลโฟเสท

โดยนาโนเซ็นเชอร์ดังกล่าว อยู่ในระหว่างการนำไปใช้ในพื้นที่ ที่มีอัตราการเกิดโรคไตเรื้อรังสูง ซึ่งได้แก่พื้นที่โดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์ และลำน้ำพอง ในเขตอำเภออุบลรัตน์ และอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพน้ำ ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อลดและชะลออัตราการเกิดโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,