CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย

บันทึกการถ่ายทอดสดเรื่อง “CAE 3D : ฟรีแวร์การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย” โดย ดร.สมบูรณ์ โอตรวรรณะ นักวิจัยจากทีมวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม กลุ่มวิจัยการออกแบบวิศวกรรมและการผลิตขั้นสูง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562

continue reading »