CAE 3D เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม (computer-aided engineering: CAE) ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในสามมิติ ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบ ให้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยการติดต่อกับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิกส์ (graphical user interface: GUI) ทั้งหมด บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows operating system) ซอฟต์แวร์นี้พัฒนาขึ้นโดย คณะผู้วิจัยในประเทศไทย โดยทุนวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ CAE 3D มาติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซอฟต์แวร์ CAE 3D สามารถเรียนรู้การใช้งานได้ง่าย ทำให้เหมาะกับการใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ CAE นอกจากนี้ยังสามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมได้หลากหลายประเภท

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,