พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ จีน-ไทย

สวทช. ร่วมกับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการวิจัยและพัฒนา “ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ จีน-ไทย” ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

continue reading »