สวทช. ร่วมกับ สภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำการวิจัยและพัฒนา “ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ จีน-ไทย” ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับสภาวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยใช้เทคโนโลยี นิวรัลเนตเวิรค ซึ่งในปัจจุบันมีฐานข้อมูลคลังประโยค คู่ภาษาไทย-จีน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ คู่ประโยค

สำหรับประโยคภาษาจีนที่แปล จะมีความยาวใกล้เคียงกับประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผลการแปลมีความถูกต้องแม่นยำ เพียงพอต่อการใช้งานได้ง่าย สะดวก มีความทันสมัย โดยหน้าจอการใช้งานรองรับกับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

 

Tags: , , , , , , , , , , ,