เสวนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Responsible Conduct of Research in Thailand”

สวทช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนาเชิงปฏิบัติการระดับประเทศหัวข้อ Responsible Conduct of Research in Thailand วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

continue reading »