KidBright – จากจินตนาการสู่ความเป็นจริง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มนุษย์พัฒนาขึ้น มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และคงจะดีไม่น้อยหากเทคโนโลยีเหล่านี้มีส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในวันข้างหน้า

continue reading »