พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในประเทศไทย

สวทช. ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยภายในประเทศ ได้แก่ ไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในรูปแบบต่างๆ และทดสอบความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง

continue reading »