สวทช. ให้ทุนสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยภายในประเทศ ได้แก่ ไบโอเทค มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ วัคซีนชนิด เชื้อเป็นที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง, ชนิดที่เป็นยีนหรือ DNA ที่กำหนดการสร้างโปรตีนของเชื้อไวรัส และชนิดที่เป็นส่วนโปรตีนโครงสร้างของไวรัสโดยตรง จากไวรัสเด็งกี่ทั้ง 4 ซีโรทัยป์ และทดสอบความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลอง

ปัจจุบันสามารถผลิตวัคซีนของไวรัสเด็งกี่ได้ครบทั้ง 4 ชนิดแล้ว และมีผลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ทั้ง 4 ชนิดในลิงแสม(สะแหม) ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารูปแบบของวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับการฉีดเข็มแรก และเข็มที่ 2 หรือ 3 ที่ต่างรูปแบบกัน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสเด็งกี่ได้ดีที่สุด และจะนำไปทดสอบในมนุษย์ระยะ 1 เพื่อประเมินความปลอดภัยของวัคซีนในการใช้กับมนุษย์ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,