CEO Talk ตอน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา CEO Talk 2013 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงให้กับบุคคลากรด้านการวิจัย

continue reading »