คุณอธิคม เติบศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา CEO Talk 2013 ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ วิสัยทัศน์ จากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงให้กับบุคคลากรด้านการวิจัย ร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ และให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ “ความคิดเห็นและมุมมองด้านนวัตกรรม และการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม” เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ (TSP-CC) สวทช.


ตอนที่ 1/9


ตอนที่ 2/9


ตอนที่ 3/9


ตอนที่ 4/9


ตอนที่ 5/9


ตอนที่ 6/9


ตอนที่ 7/9


ตอนที่ 8/9


ตอนที่ 9/9

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,