การออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

การสัมมนาเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาด ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Packaging Design by Printed Electronics Technology) วันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม CC-306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »