ทราบแล้ว เปลี่ยนโลก ตอน เทคโนโลยีผลิตไข่ไหม

สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต “รังไหมคุณภาพดี” สำหรับการแจกจ่าย และการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ที่เกิดจากความร่วมมือของ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมกับกรมหม่อนไหม

continue reading »