สารคดีทราบแล้วเปลี่ยนโลกในตอนนี้ จะนำทุกท่านไปรู้จักกับเทคโนโลยีที่ช่วยในการผลิต “รังไหมคุณภาพดี” สำหรับการแจกจ่าย และการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ไหม และผลิตไข่ไหมที่ผ่านมา จะต้องอาศัยการคัดแยกเพศดักแด้ ฟักเทียมไข่ไหม และนับไข่ไหมด้วยแรงงานคนเป็นหลัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดได้

สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ร่วมกับกรมหม่อนไหม พัฒนาเครื่องคัดแยกเพศดักแด้ไหมความแม่นยำสูงด้วยแสง ระบบควบคุมสำหรับการฟักเทียมไข่ไหม และโปรแกรมนับไข่ เทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาช่วยให้การพัฒนาสายพันธุ์ไหมและการผลิตไข่ไหมมีคุณภาพดี มีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกร

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,