การเสวนา “แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสมองกล ระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการด้านการเกษตรสมัยใหม่”

การเสวนา “แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสมองกล ระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการด้านการเกษตรสมัยใหม่” รับฟังและแลกเปลี่ยน ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรภาคเหนืออย่างยั่งยืน ดำเนินการเสวนาโดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

continue reading »