การเสวนา “แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสมองกล ระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการด้านการเกษตรสมัยใหม่” รับฟังและแลกเปลี่ยน ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรภาคเหนืออย่างยั่งยืน ในงานประชุมประจำปี สวทช. ภาคเหนือ ในหัวข้อ “From Friend to Family สานสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์สังคมวิทยาศาสตร์” วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ร่วมเสวนา
การทำเกษตรแม่นยำ (Precision Farming) : กรณีศึกษาไร่องุ่น
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล

เทคโนโลยีการพัฒนาระบบตรวจวัด (Sensor System) เพื่อการเกษตร : กรณีศึกษาเมล่อน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการระบบการเพาะปลูกพืช (Management of Cropping Systems)
โดย ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรม
โดย นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช ซี ซัพพลาย จำกัด

โครงงาน “ระบบให้น้ำสวนลำไยด้วยการวัดความชื้นของดิน” ค่ายนวัตกรรม iTIM6
โดย โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ดำเนินการเสวนา
โดย ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ที่ปรึกษา สวทช.ภาคเหนือ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,