การสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีแบบเปิดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยนวัตกรรมระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

การสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

continue reading »