การสัมมนาหัวข้อ “แนวทางการกำกับดูแลและขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2564

ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) เป็นระบบเกษตรแม่นยำ โดยการนำเทคโนโลยีเซนเซอร์ ผนวกกับอุปกรณ์ไอโอที (Internet of Thing) สู่อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อม ที่เป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของพืช ตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว ได้แก่ การให้น้ำ ปุ๋ย การป้องกันแมลง รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแสง คุณสมบัติของอุปกรณ์ ประกอบด้วย ระบบการแสดงผล/แจ้งเตือน และระบบการควบคุม ทั้งหมดสามารถใช้งานสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,