เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

ไบโอเทค มีโครงการจัดตั้ง Plant Factory โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าสมุนไพร รวมถึงสารสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน

continue reading »