เทคโนโลยีการผลิตพืชมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการผลิตอาหาร และยารักษาโรค ทั้งด้านการเพิ่มปริมาณให้เพียงพอต่อการบริโภค การเพิ่มคุณภาพผลผลิต การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” จากการประกาศวาระ “ประเทศไทย 4.0” หรือ Thailand 4.0

ไบโอเทค สวทช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory ต่อภาคการเกษตร ซึ่งเทคโนโลยีนี้เป็นการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในให้เหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ของ สวทช. ทั้งด้านสรีรวิทยาพืช เกษตร วิศวกรรม รวมถึงการจัดการเทคโนโลยี โดยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ คือ สามารถผลิตพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง (ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อเวลา) ผลผลิตที่ได้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน

ไบโอเทค มีโครงการจัดตั้ง Plant Factory โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าสมุนไพร รวมถึงสารสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งแน่นอนว่า Plant Factory จะสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน

 

Tags: , , , , , , , , , ,