มุมมองจากภาคเอกชน: การวิจัยจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อย่างไร

การเสวนาในหัวข้อ “มุมมองจากภาคเอกชน: การวิจัยจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อย่างไร” ในการสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Bio-based Industry for Food & Feed Industry)

continue reading »