การเสวนาในหัวข้อ “มุมมองจากภาคเอกชน: การวิจัยจะสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์อย่างไร” ในการสัมมนาเรื่อง อุตสาหกรรมฐานชีวภาพ: ศักยภาพเทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารและอาหารสัตว์ (Bio-based Industry for Food & Feed Industry) วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 10:15 – 11:30 น. ณ ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ดําเนินรายการโดย ดร. วรรณพ วิเศษสงวน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติคุณจําลอง เติมกลิ่นจันทร์ (1)
บริษัท ซันฟีด จํากัด


ภก. ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล (1)
บริษัท โรวิไทย จํากัด (DSM)


น. สพ. รุ่งโรจน์ ถาวรธนากุล
บริษัทไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จํากัด


คุณจําลอง เติมกลิ่นจันทร์ (2)
บริษัท ซันฟีด จํากัด


ภก. ดร. พิสุทธิ์ เลิศวิไล (2)
บริษัท โรวิไทย จํากัด (DSM)


ถาม-ตอบ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,