การค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก

ผลงาน การค้นพบราแมลงชนิดใหม่ของโลก โดย ดร.สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ ทีมวิจัยปฏิสัมพันธ์ของจุลินทรีย์ทางการเกษตร กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพพืชและการจัดการแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.

continue reading »