พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน เบล็นไอออนิก สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์จากธรรมชาติ

จากโจทย์วิจัย ที่ได้รับมาจากบริษัทศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด นักวิจัย สวทช. พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จากแร่ธาตุธรรมชาติ ทำให้ไอออนประจุบวกของแร่ธาตุธรรมชาติ ที่เล็กขนาดนาโนเมตรเข้าไปในเซลล์ และออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังป้องกันการตกตะกอน จากแอนไอออนต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมด้วย

continue reading »