จากโจทย์วิจัย ที่ได้รับมาจากบริษัทศูนย์สมาร์ทเทค จำกัด นักวิจัย สวทช. พัฒนาสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ จากแร่ธาตุธรรมชาติ ในรูปแบบไอออนประจุบวกของคอปเปอร์ II ไอออนขนาดนาโนเมตร โดยใช้เทคโนโลยีคีเลชัน และสเทบิไลเซชันด้วยสารอินทรีย์ ทำให้ไอออนประจุบวกของแร่ธาตุธรรมชาติ ที่เล็กขนาดนาโนเมตรเข้าไปในเซลล์ และออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังป้องกันการตกตะกอน จากแอนไอออนต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมด้วย

สารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ที่พัฒนาขึ้นนี้ นอกจากนำมาใช้เป็นสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ในฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ โค หมู หรือสัตว์เลี้ยงแล้ว ยังใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม ใช้ยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหร่าย ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสถานพยาบาล ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสระว่ายน้ำ เพื่อทดแทนสารคลอรีน และใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในพืชได้ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , ,