พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน นวัตกรรมการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ แบบหลายชั้นและควบคุมครั้งแรกของโลก

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ได้สนับสนุน นักวิจัยไทยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนายกระดับเซลล์แสงอาทิตย์จากเพอรอฟสไกต์ ผลจากการทำวิจัยทำให้เกิดการค้นพบนวัตกรรม การสร้างเพอรอฟสไกต์แบบหลายชั้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้กระบวนการฉีดพ่นด้วยขนาดละออง และอุณหภูมิที่เหมาะสม

continue reading »