โครงการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ได้สนับสนุน นักวิจัยไทยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนายกระดับเซลล์แสงอาทิตย์จากเพอรอฟสไกต์ ผลจากการทำวิจัยทำให้เกิดการค้นพบนวัตกรรม การสร้างเพอรอฟสไกต์แบบหลายชั้นขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก โดยใช้กระบวนการฉีดพ่นด้วยขนาดละออง และอุณหภูมิที่เหมาะสม

การสามารถสร้างเพอรอฟสไกต์แบบหลายชั้นได้ ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเลือกใช้งานเพอรอฟสไกต์หลากหลายชนิด ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันร่วมกันได้ตามความต้องการ สามารถสร้างคุณสมบัติใหม่ให้กับโซลาร์เซลล์ หรืออุปกรณ์อื่น เช่น เสริมประสิทธิภาพในการใช้งาน และยืดอายุการใช้งานให้ยืนยาวขึ้น

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,