Science Guide ตอน ณ บางน้ำผึ้ง

รายการ Science Guide ในตอนนี้จะนำทุกท่านไปท่องเที่ยว พร้อมเรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ที่อยู่รอบๆ ตัว ที่บางน้ำผึ้ง เริ่มต้นที่การปั่นจักรยาน บนเส้นทางอนุรักษ์ธรรมชาติ จากนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวสารพัดประโยชน์ของต้นจาก และการเพาะเลี้ยงเห็ด

continue reading »