พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน สายการผลิตดิจิทัลลีน มุ่งเพิ่มมูลค่า ลดการสูญเสียทรัพยากรในกระบวนการผลิต

ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC สวทช. พัฒนาชุด“Digital Lean Demonstration Line” การนำเสนอการผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ร่วมกับการผลิตแบบ Manual ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ยกระดับกระบวนการผลิต ให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และลดการสูญเสียทรัพยากรให้ได้มากที่สุด

continue reading »