ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ SMC สวทช. พัฒนาชุด“Digital Lean Demonstration Line” การนำเสนอการผลิตด้วยเครื่องจักร CNC ร่วมกับการผลิตแบบ Manual ให้มีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ยกระดับกระบวนการผลิต ให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และลดการสูญเสียทรัพยากรให้ได้มากที่สุด

จุดเด่นของชุดสาธิต คือ มีเทคโนโลยีหลากหลายระดับ เพื่อเป็นทางเลือกในการนำกรณีศึกษาไปใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการคัดเลือกสายการผลิตที่จัดแสดงจากกระบวนการผลิต ที่มีอยู่จริงในอุตสาหกรรมไทย เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ง่าย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,