ชาววิทย์ชิดชาวบ้าน ตอน เทคโนโลยีการจัดการข้าวเพื่ออาชีพ

รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านในตอนนี้ จะนำท่านไปเรียนรู้เรื่องราวของ เทคโนโลยีเพื่ออาชีพ สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่จะช่วยในการผลิต แปรรูป ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตจากการปลูกข้าว

continue reading »