การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และความต้องการโภชนะสำหรับโคนมไทย

การสัมมนา “การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ และความต้องการโภชนะสำหรับโคนมไทย (Nutrients Requirement for Dairy Cattle in Thailand)” วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม CC-305 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

continue reading »