พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนชุมชนในพื้นที่ห่างไกล

เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ “โครงการนำร่อง การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ” เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

continue reading »