เนคเทค สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ “โครงการนำร่อง การบริหารระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับชุมชนชายขอบ” เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

ในพื้นที่ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา จำนวน 8 แห่ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห่ง และโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 แห่ง รวม 20 แห่ง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

Tags: , , , , , , , ,