สวทช. ปูพรมทำความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สวทช. ปูพรมทำความสะอาดกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เสี่ยงและทุกอาคารในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากร สวทช. และประชาคม อวท.

continue reading »