สรุปผลงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อน 13 กลุ่มผลงานหลัก ที่ช่วยปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยไปสู่ฐานนวัตกรรม

continue reading »