Science News – 2013/12/24

รายการ Science News ในตอนนี้จะนำท่านไปหาคำตอบว่าจริงหรือไม่ที่ว่าดื่มกาแฟมาก แล้วจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากขึ้น จากนั้นไปพบกับความก้าวหน้าของนาฬิกาอัจฉริยะ ที่ผลิตโดยบริษัทผลิตรถยนต์ แล้วมาไขข้อข้องใจกันว่า การฝังเข็มสามารถแก้การเจ็บปวดทางร่างกายได้จริง หรือเป็นเพียงผลต่อจิตใจที่ทำให้คนไข้เชื่อว่าสามารถทำให้เจ็บปวดนั้นหายไปเท่านั้น

continue reading »