พิธีเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ 60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “60 พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »