1 นาที กับ BCG Model ตอน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK

เอ็มเทค สวทช. พัฒนานวัตกรรม “ถุงหายใจได้” หรือ ActivePAK ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่ยอมให้ก๊าซ ซึ่งใช้ในกระบวนการหายใจของผักและผลไม้ผ่านเข้าออกได้ จึงยืดอายุผักและผลไม้ให้สดนานขึ้น 2-5 เท่า โดยยังคงคุณภาพและรสชาติดี และพัฒนาต่อยอดสู่ “ActivePAK Ultra” ฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับยืดอายุผักที่มีอัตราการหายใจสูง เน่าเสียง่าย เช่น หน่อไม้ฝรั่งและเห็ดหอม ให้คงความสดเป็นเวลานานขึ้นถึง 3 เท่า ที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียส

continue reading »