พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน AmiBase ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน

ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สวทช. ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จัดทำ “ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ ที่ค้นพบในอาเซียน ไว้มากกว่า 30,000 ชนิด

continue reading »