ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย สวทช. ร่วมกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และเครือข่ายอาเซียนด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ จัดทำ “ฐานข้อมูลจุลินทรีย์อาเซียน หรือ AmiBase เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมข้อมูลของจุลินทรีย์ ที่ค้นพบในอาเซียน ไว้มากกว่า 30,000 ชนิด ในกลุ่มแบคทีเรีย อาร์เคีย รา สาหร่าย โปรโตซัว และไวรัส ครอบคลุมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ ข้อมูลพันธุกรรมระดับยีน จีโนมและไมโครไบโอม และบริการของศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ในอาเซียน

ฐานเอมี่เบสมีเครื่องมือวิเคราะห์ออนไลน์ ที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลพันธุกรรมของสายพันธุ์จุลินทรีย์ ข้อมูลไมโครไบโอม หรือชุมชนจุลินทรี ย์และการแสดงผลแบบอินเทอร์แอคทีฟไว้ด้วย ทำให้นักวิจัย เข้าถึงแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ของอาเซียนได้สะดวก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำไปวิจัยต่อยอดด้านความหลากหลาย การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,