พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน Thailand 4.0 in the Making

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ณ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่โดดเด่น เพื่อต่อยอดสู่อนาคต

continue reading »