กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม, THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายนนี้ ณ สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร โดยผนึกกำลังบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ นำเสนอผลงานที่โดดเด่นสำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดสู่อนาคต สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนำเสนอองค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและสากล

โดย สวทช. นำผลงานเข้าร่วมจัดแสดงมากมาย อาทิ โซน Makers Nation ที่จัดแสดงงผลงานจากการประกวด KidBright และ โครงการ FabLab โซน Science for Society นำเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงวัย และแอปพลิเคชันที่ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวได้ในทุกช่วงวัย โซน BIG DATA & Intelligence System เช่น ผลงาน NetPIE: IoT Platform สัญชาติไทย และ ระบบเมืองอัจฉริยะ Smart City โซน Smart Farmer เกษตรไทยอัจฉริยะ เช่น ผลงาน Agri-Map ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก , เครื่องวัดความหอมของข้าวแบบพกพา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,