การสัมมนา “ระบบไซเบอร์กายภาพ กุญแจสู่ Smart Factory”

การสัมมนา “ระบบไซเบอร์กายภาพ กุญแจสู่ Smart Factory (Cyber-Physical Systems, a Key to Smart Factory)” ในงานประชุมวิชาการ สวทช. ครั้งที่ 15 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-403 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

continue reading »